I maintain full confidentiality in all affairs concerning my relations to potential, current and former customers and clients.
 
According to EUs  General Data Protection Regulation (GDPR) it is mandatory, that all corporations that gathers and handles personaldata, should have a privacy policy. I take your protection of your personal data serious, and implements to EUs regulations.

 

I use safe and encrypted systems to handle the notes I take during sessions. There are data processing agreemeents with  all partners. If a partner wish to request any personal information, I will ask for your prior approval. The risk for data leek is considered low.

 

Privacy policy

Data responsibility

I use personal data and have therefore written this privacy policy, that describes how I use your data.

In order to protect your personal data, I continuously evaluate the risk for compromising your data. I have taken a number of preventive measures in order to maintain a high level of protection, which makes the risk for dataloss and compromisation low.

I ensure fair and transparent processing of data 

I ask you to make any of your personal data available to me, I will inform you about which data I will be processing and about the purpose. In the event that any of my corporation partners or authorities requests any of the data, I will ask for your approval.

Processing of personal data

I store the following data about you:

  • Common personal data (such as contact information)

  • Sensitive data

I collect and store your personal data for a specific purpose

I collect and store your data to the extent that it is a prerequisite for your process:

  • In relation to sessions and storage of your information.

  • Administration of your relation to me. For example concerning invoicing.

  • Adherence to legal demands.

I process only relevant and necessary personal data

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

I verify and update your personal data

Jeg kontrollerer, at de persondata, som jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data.

I delete your personal data when they are no longer necessary

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

I ask for your consent before I process your personal data

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen.

Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

I do not forward your personal data without your prior approval

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører. Jeg er dog nødsaget til at bryde tavshedspligten hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. I disse tilfælde, hvor jeg lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil jeg altid informere dig og forsøge at indhente dit samtykke.

Safety

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondataforordning er der indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Your rights

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage skal indgives til Datatilsynet.

Contact inforamtion regarding privacy policy

Kontaktperson (dataansvarlig): Brian Dahl

CVR: 32000738

Telefonnr.: 3065 4863

Mail: brian.dahl@iblowyourmind.dk

Website: www.iblowyourmind.dk

Terms of Business

Prices

Kontakt mig for de til enhver tid gældende priser på mine ydelser, og for et uforpligtende, skræddersyet tilbud der matcher dine eller din organisations behov. Diverse omkostninger til forplejning i forbindelse med aktiviteter afholdes af kunden.

Invoicing

Coaching: Coachingforløb faktureres efter 1. session efter godkendelse af forløb hos nærmeste leder/HR. Ønskes forløbet afbrudt kan restbeløbet frit krediteres eller anvendes til coaching af en anden medarbejder.

Konsulentydelser: Faktura fremsendes efter afholdelsen af hver aktivitet.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage

Cancellation

Coaching: Hvis du bliver forhindret i at komme til vores afmeldte session, beder jeg dig melde afbud senest to arbejdsdage før, så jeg kan nå at videregive tiden til en anden på min afbudsliste. Senere afmeldinger eller udeblivelser faktureres som afholdt session.

Konsulentydelser: Vederlagsfrit indtil 4 uger før opstart af den rekvirerede aktivitet. Ved afmelding senere end 4 uger opkræves 100 % af det aftalte vederlag.